KDU samfundet

Kristendemokratisk Ungdom bygger sin politik på den kristendemokratiske ideologi. Denne ideologi bygger på et sæt grundlæggende værdier og principper som sammen angiver hvordan et godt samfund for alle kan bygges op og organiseres. Ideologiens værdigrundlag bygger på den kristne kulturarv og grundlæggende menneskerettigheder. Værdigrundlaget er forankret i det kristne livs- og menneskesyn, næstekærlighed, personalismen, naturretten, civilsamfundet, forvaltningstanken og subsidiaritetsprincippet. Ud fra de kristendemokratiske grundværdier og grundprincipper skabes en god og sammenhængende politik for hele samfundet.

Kristendemokratisk Ungdom placerer sig i centrum af dansk politik. Kristendemokratiet lægger vægt på personers frihed og rettigheder. Samtidig anerkender vi de mange små og store fællesskaber som afgørende for at skabe et godt samfund. Individets frihed må aldrig blive så stor at den får anledning til at krænke andres frihed. Kristendemokratiet forudsætter for individuelt ansvar i fællesskabet.

Det kristne livs- og menneskesyn forpligter os til en ubetinget omsorg for det enkelte menneske. Hvert enkelt menneske har uendelig værdi. Vi er forpligtet til at se menneskets behov ud fra at alle er udstyret forskelligt; både psykisk, fysisk, socialt og økonomisk. Fra undfangelsen til en naturlig død har hvert enkelt menneske ukrænkelige rettigheder. Retten til liv er den mest grundlæggende af dem. Menneskets uendelige værdi indebærer at menneskers mangfoldighed er en berigelse, og skal ikke ses på som en byrde for samfundet.

Næstekærlighedstanken indebærer gensidigt ligeværd, omsorg, respekt og tolerance mennesker imellem. Det kristne menneskesyn forpligtiger os til en radikal og grænseløs solidaritet. Princippet som ligger retningslinjer for hvordan vi møder vore medmennesker. En politik som bygger på dette princip, søger at finde løsninger baseret på det enkelte menneskes behov.

Vi er sat til at forvalte de menneskelige, miljømæssige og materielle ressourcer vi har til rådighed på ansvarlig og bæredygtig måde, og skal tage hensyn til miljøet i vores forvaltning. Dette indebærer en bevidst ideologisk politik som ivaretager vores generation, såvel som de næste generationers livsgrundlag. I tillæg har vi ansvar for at fordele samfundets goder og byrder retfærdigt.

Det danske samfund skal fortsat have fokus frihed, retfærdighed og demokrati bygget på folkesuverænitetsprincippet. Det er derfor helt afgørende at vi fastholder grundlæggende friheder som ytringsfrihed, religions- og trosfrihed samt pressefrihed. For at hindre magtmisbrug og koncentration af magten hos en enkeltperson eller et organ er det vigtigt at magten i Danmark fortsat fordeles mellem den lovgivende, udøvende og dømmende magt.

Politiske beslutninger bør altid træffes på lavest hensigtsmæssige mulige niveau. Dette er med til at skabe et levende lokaldemokrati som er i stand til at engagere og motivere borgerne. Spørgsmål knyttet til forflytning af national suverænitet til overnationale organisationer/organer skal afgøres gennem folkeafstemninger og KDU støtter at også for fortsat skal kræves ¾ flertal af Folketinget for at kunne afgive suverænitet.

Monarkiet har en vigtig plads i vores tradition og historie, og Dronningen fungerer i dag som et samlende statsoverhoved som på en god måde repræsenterer Danmark i mødet med andre statsledere og internationale aktører. Derfor ønsker KDU at bevare monarkiet.